KATALOG IJZ

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda

Osnovna šola Planina pri Sevnici

Planina pri Sevnici 69

3225 Planina pri Sevnici

Odgovorna uradna oseba Matejka Zendzianowsky, ravnateljica
Datum prve objave kataloga 15. 3. 2006
Datum zadnje spremembe kataloga 14. 11. 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.os-planina.si/splosno/katalog-ijz

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Osnovna šola Planina pri Sevnici

Planina pri Sevnici 69

3225 Planina pri Sevnici

Organigram Organigram
2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba

Matejka Zendzianowsky, ravnateljica

Planina pri Sevnici 69, 3225 Planina pri Sevnici

03 747 19 80

o-planina.ce(at)guest.arnes.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi

 

Hišni red

Pravila šolskega reda

Pravila o sistemizaciji delovnih mest

Pravila o računovodstvu

Pravila šolskega sklada

Vzgojni načrt

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Pravila o varstvu osebnih podatkov

Državni predpisi

Zakonodaja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

(veljavni predpisi s področja vzgoje in izobraževanja)

Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov Predstavitev dela šole
2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 

Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred

Odločanje o pritožbah in dajanje informacij javnega značaja

Napredovanja delavcev v nazive

Napredovanja delavcev v plačilne razrede

Imenovanje ravnatelja

Sprejem Letnega poročila

Sprejem Poročila o realizaciji LDN

Sprejem Poslovnega poročila

Podeljevanje statusa učencem

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc Evidence, ki se vodijo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
2.g Seznam drugih informacijskih zbirk podatkov
Seznam zbirk Jih ni.
2.h Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 

Letni delovni načrt šole

Publikacija šole

Šolski koledar

Urniki

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.os-planina.si ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

4. Stroškovnik

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oz. tematskih sklopov Zaradi majhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega seznama ni mogoče oblikovati.